New Version!!!

Domain này đã được chuyển sang phiên bản mới tại địa chỉ:
Bạn có cần hỗ trợ không?
Lưu ý:
  • Các dữ liệu trên phiên bản mới đã được đồng bộ từ phiên bản cũ.
  • Bạn vẫn có thể truy cập vào phiên bản cũ, nên dữ liệu không bị ảnh hưởng
  • Nếu chọn tiếp tục sử dụng phiên bản cũ thì những dữ liệu được thêm sau đó trên phiên bản cũ sẽ không được đồng bộ lên phiên bản mới.
  • Phiên làm việc của phiên bản cũ giới hạn trong 8 tiếng, sau 8 tiếng bạn sẽ quay trở lại trang này.
  • Trong trường hợp không sử dụng NovaonId để đăng nhập. Tại lần đầu tiên đăng nhập ở phiên bản mới, bạn cần đổi lại mật khẩu.
  • code đổi mật khẩu sẽ được gửi tới địa chỉ mail của bạn trong lần đăng nhập đầu tiên. Hãy kiểm tra mã code ở hòm thư chính và hòm thư rác nhé.